(+34) 608 84 65 64 - 952 114 559
24 hours a day, 7 days a week

Algemene voorwaarden

De minimumleeftijd om auto te rijden is 22 en de maximum leeftijd is 80. Deze voorwaarde kan veranderen maar dat hangt af van het gehuurde voertuig. Ben je jonger dan 22 jaar dan moet je een extra verzekering afsluiten. Burgers van buiten de Europese Gemeenschap hebben een internationaal rijbewijs nodig. Het contract staat toe dat naast de hoofdbestuurder een tweede bestuurder gratis opgenomen wordt. Deze tweede bestuurder moet wel in het contract vermeld worden. Voor een derde bestuurder moet betaald worden.
Het contract biedt:
Ongelimiteerde kilometrage / 24 uur hulp bij pech onderweg / nationale heffingen / ophalen en afleveren bij het vliegveld tussen 08:00 uur en 22:00 uur. (Buiten deze uren is er géén verzekering
in het contract en is er geen vrijstelling van de kosten.)
Het contract biedt niet:
De extra schoonmaakkosten die gemaakt moeten worden door het tanken van de verkeerde brandstof.
Ook extra kosten voor het verwijderen van olievlekken, tabak, braaksel, modder, haren van dieren.
Beschadigingen aan de wielen, de velgen of de onderkant van de auto (hiervoor kan een extra verzekering worden afgesloten.)
Extra’s
Kinderzitje en Babysitter 2€ per dag (maximaal 35€) moet wel van tevoren geboekt worden. GPS systeem (Tom Tom) 5€ per dag moet van tevoren geboekt worden.
Volledige verzekering per dag 5€ (afhankelijk van het type voertuig kan de prijs veranderen). Verzekering voor de wielen, de velgen en de onderkant van de auto 25€ voor de duur van de
verzekering.

Jonge bestuurders betalen 18€, verplicht voor bestuurders jonger dan 22 jaar en met 2 jaar rijervaring.

Tweede toegevoegde bestuurder 18€ voor de duur van de verzekering.

20€ buiten de uren 22:00 uur tot 08:00 uur (ook van toepassing als de vlucht vertraagd is).

1. Hoe het voertuig te gebruiken

De huurder gaat ermee akkoord dat hij het voertuig in correcte mechanische conditie heeft ontvangen, voorzien van de noodzakelijke documenten, het juiste gereedschap, prima banden en de
geschikte accessoires en gaat ermee akkoord goed voor alles te zorgen. Ook verplicht de huurder zich tot het volgende:
– Het voertuig mag alleen bestuurd worden door personen die geautoriseerd zijn door de verhuurder en moet 22 jaar zijn, in het bezit van een geldig rijbewijs met reeds 2 jaar rij-ervaring
(deze voorwaarde kan veranderen afhankelijk van het gehuurde voertuig);
– De huurder zal gebruikmaken van het voertuig volgens de regels van de verkeerscode;
– De huurder is volledig aansprakelijk voor verkeersboetes en aan hem gerichte officiële bekeuringen;
– Het is verboden willekeurig welk rijdend voertuig te slepen of te duwen;
– Bestuur zelf niet en/of sta ook een andere persoon niet toe het voertuig te besturen als u of die andere persoon onder invloed is van alcohol, drugs of ziek is of te vermoeid;
– Gebruik het voertuig niet voor illegale praktijken;
– Gebruik het voertuig niet voor races of wedstrijden;
– Gebruik het voertuig niet om handelswaar te vervoeren;
– Vervoer niet meer personen dan waarvoor door de wet toestemming is gegeven in het openbare vervoer;
– Manipuleer niet met de kilometerteller, dat wordt u aangerekend als fraude en de schade moet u herstellen;
– Parkeer het voertuig in de daarvoor legaal aangewezen parkeerplaatsen/zones;
– Rij niet met het voertuig naar het buitenland (naar Portugal en naar Gibraltar moet gemeld worden en extra verzekering afgesloten).

2. De huur

De huurprijs en de borgsom worden bepaald door de dagelijkse koers.
Betalingen worden gedaan in euro’s (€) bij het ophalen van het vervoermiddel op het vliegveld van Málaga. U mag cash betalen of met creditcard. Betaalt u met de creditcard dan wordt een borgsom vereist in overeenkomst met het eigen risico van het voertuig. Dit deposito wordt volledig terugbetaald als u de gehuurde auto in perfecte staat terugbrengt.

3. Verzekering

Alleen de huurders of bestuurders goedgekeurd door CarhireGo zijn verzekerd. De verzekeringspolis dekt de schade toegebracht aan derden conform de geldige wetgeving.
De huurder stemt in met de verzekeringspolis en verbindt zich om zich aan de clausules te houden .Ook zal de huurder alle benodigde stappen ondernemen in het belang van de verhuurder en
zijn verzekeringsmaatschappij als zich een ongeluk heeft voorgedaan gedurende zijn gehuurde periode.
Uitsluitingen
De verzekering dekt geen schade van ongevallen in geval van alcohol- of drugsmisbruik.
Willekeurig welke rijder die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs.
CarhireGo is niet verantwoordelijk voor wegenwachtkosten of voor schade veroorzaakt door nalatigheid. Voorwerpen die in de auto vervoerd worden vallen niet onder de verzekering.
De verzekering is enkel geldig gedurende de huurperiode, is die verstreken dan bent u niet meer verzekerd behalve wanneer u zich bijverzekerd heeft bij CarhireGo.
CarhireGo ontkent alle verantwoordelijkheid voor schade toegebracht aan derden of het voertuig dat de huurder mag veroorzaakt hebben gedurende de huurperiode als hij met opzet CarhireGo foutief heeft geïnformeerd betreffende zijn identiteit, zijn adres, zijn rijbewijs…

4. Ongeval

In geval van een ongeval:
De huurder stemt ermee in om onmiddellijk CarhireGo te informeren omtrent een ongeluk, diefstal of vuur ook gedeeltelijk en om de politie alle nodige informatie te verschaffen. In het rapport staan de omstandigheden, datum, plaats en tijd van het ongeval en alles wat voor de verzekering van belang is (betrokken voertuigen en gegevens en nummers van de diverse verzekeringspolissen).

5. Brandstof

Komt volledig voor rekening van de huurder. Het voertuig moet met dezelfde hoeveelheid brandstof afgeleverd worden anders wordt het verschil van de brandstof in rekening gebracht.
Een teveel aan brandstof in de tank wordt niet terugbetaald.

6. Reparaties

Normale mechanische reparaties zijn voor rekening van CarhireGo (behalve reparaties door nonchalance of onervarenheid of verkeerde handelingen van de huurder). In geval van een breakdown van de auto en het voertuig wordt gerepareerd in een andere garage dan is het vereist dat de huurder een factuur heeft om te overhandigen om zijn geld terug te krijgen indien van toepassing.

7. Terugbrengen van de auto

Moet gedaan worden op de overeengekomen tijd en plaats. Bij verlenging moet CarhireGo 24 uur van tevoren geïnformeerd worden. Voor de verlenging wordt 18€ in rekening gebracht voor de uren tussen 22:00 uur en 08:00 uur in geval van vertraging van de vlucht. De huurder kan alleen 2 uur vertraagd zijn na de overeengekomen terugbreng tijd genoteerd in het contract. Indien meer dan 2 uur zijn verstreken moet een hele dag in rekening gebracht worden. Alleen de firma kan wijzigingen doorvoeren. Bij niet-naleving van het contract mag de firma het voertuig in beslag nemen of het via de juridische weg opeisen.

8. Groepen en modellen

Alle bevestigingen van de voertuigen zijn gedaan voor de groep niet voor het model. Hierdoor heeft de firma het recht om een voertuig met vergelijkbare hoge condities aan te bieden.

9. Wetgeving en jurisdictie

Het onderhavige contract wordt geregistreerd en geïnterpreteerd volgens het Spaanse recht en elke kwestie betreffende het tekenen van dit contract kan enkel voorgelegd worden aan de rechter van Málaga.

10. Boetes

De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van eventuele verkeersboetes, parkeerboetes of andere overtredingen die worden begaan tijdens de huurperiode van het voertuig en tijdens de periode dat de Klant het voertuig in zijn bezit heeft gehad tot de daadwerkelijke levering van het voertuig. carhireGO zal het bedrag van 30 € (inclusief BTW) in rekening brengen voor de beheers- en verwerkingskosten, aangezien het verplicht is om de gegevens van de Klant en de gegevens van het huurcontract binnen de wettelijk vastgestelde termijn aan de relevante autoriteiten mee te delen. Deze kosten omvatten niet de betaling van de boete.

11. Vertaling

De vertalingen van deze algemene voorwaarden zijn louter informatief en hebben niet in alle details een juridisch bindend karakter. Alleen de Engelse versie is geldig.

12.Data bescherming

In overeenstemming met de bepalingen van de wet 15/1999, van 13 december, Bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u over de opname van uw persoonsgegevens in een bestand dat eigendom is van carhireGO.con met als doel het vergemakkelijken van de levering van de huurdienst en/of de verkoop van het voertuig. Evenzo informeren wij u dat carhireGO de technische en organisatorische maatregelen heeft genomen die de veiligheid van de persoonsgegevens garanderen en de wijziging, behandeling of ongeoorloofde toegang ervan vermijden, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan ze worden blootgesteld, dit alles in overeenstemming met het Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, waarbij het reglement van de ontwikkeling van de organieke wet op de bescherming van de gegevens wordt goedgekeurd. Ook vragen wij uw toestemming om u per gewone post / fax / e-mail informatieve mededelingen te sturen over de producten en diensten die ons bedrijf aanbiedt. Wij delen u mee dat uw gegevens, op grond van wettelijke verplichtingen, zullen worden doorgegeven aan de veiligheidsdiensten en -organen van de staat, ter voorkoming van misdrijven en ter waarborging van de nationale veiligheid. De belanghebbende kan te allen tijde zijn recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen zijn gegevens uitoefenen door middel van een brief aan: carhireGO calle Pirandello 20. 29004 (Málaga)

11. Voorwaarden

De voorwaarden en prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elk van de bovenstaande punten te wijzigen indien dit nodig wordt geacht om de veiligheid van het voertuig te garanderen.

2020 © copyright carhireGO.com. Alle rechten voorbehouden.